NRISINHA STOTRA

Telling about the origin of this stotra, Sutji said–‘Lord Shiva had created this stotra praising the glory of Lord Nrisinha and invoking him to protect the world from the wrath of Matrikas. The stotra goes as follows —

Namastestu Jagannath Narsinha Vapurdhar;
Daiteshwar Endra Sanharinakha Bhukti Virajit.
Nakh Mandal Sambhinna Hempingal Vigrah;
Namostu Padmanabhay Shobahanay Jagadguro.
Kalp Antambho Danighosh Suryakoti Samprabha;
Sahastra Yam Santras Sahastrendra Parakram.

Sahastra Dhandasfeet Sahastra Charanatmaka;
Sahastra Chandra Pratim Sahastransu Harikram.
Sahastra Rudra Tejaska Sahastra Brahma Sanstut;
Sahastra Rudra Sanjat Sahastra Aksha Nirikshana.
Sahastra Janma Mathana Sahastra Bandh Mochan;
Sahastra Vayu Vegasa Sahastra Anga Kripakar.

Leave a Reply