Close
Menu

Sharing is Caring

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Most Puranas only mention Vishnu’s incarnations (avataras). The Kurma Purana is one of the great ones which mentions Shiva’s incarnations.

In each Kali Yuga, Shiva has had an incarnation. The names of these incarnations are as follows. (1) Shveta. (2) Sutara. (3) Madana. (4) Suhotra. (5) Kankana. (6) Lokakshi.                          (7)

Jaigishavya. (8) Dadhivaha. (9) Rishabha. (10) Bhrigu. (11) Ugra. (12) Atri. (13) Bali. (14) Goutama. (15) Vedashirsha. (16) Gokarna. (17) Shikhandaka. (18) Jatamali.          (19) Attahasa. (20) Daruka. (21) Langali. (22) Mahavama. (23) Muni. (24) Shuli.           (25) Pindamunishvara. (26) Sahishnu. (27) Somasharma. (28) Nakulishvara.