Close
Menu

Sharing is Caring

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

A few lines on the importance of Shri Kshetra Gokarn:
Gokarna Kshetra Nilayam

Dvibhujam varadam satham |
Sarvabheeshta Prasidhyartham

Tannamami Gajananam ||
Lankanatha Dashananogra Thapasa

Ganena Thustodbhava

Kailasa Chalavasa Shankara Shiva

Swaprana Lingandhadhow ||
Thallingam Navarathna Peetha

Sahitham Vighneshwara Sthapitham |

Gokamastha Mahablesha Mamalam

Vandhe Bhavanipathim ||

Namashivaya Sambaya Saganaya Sasoonave

Sanandine Sagangaya Sasomaya Namonamaha ||