A FEW VERSES REFERRING 10 GOKARNA, FOUND ON OIFFERENTS PURANAS

Tataha Krodhena Tenaiva Dahagreevaha
Sahanujaha|
Agachchadatma Midhyartham Gokamasya Shramam
Shubham ||

Valmeekeeye U. Cam 9 Sa. 46,47)

Tatahaivabdherastate Lingam Gokama
Ravanatvaya |

Graheetva sthapitam Poorvam Ravanopi
Graham Yayow || 142, 43 ||

Drastavai Dhanadhyaksham Pushpakshatam
Tu Kaikasee |

Putran Dhikkarayamasa Yooyam Sandhya
Mratopamaha ||46||

Te Matmvachanam Shrutva Yayu
Gokamayuttamam ||45||

(Anandarama sa. Ka. 93 Sarga)

Natva Mookambika Devi Tatva Murdeshwaram
Haram |
Gunavanteshwaram Natva Dareshawaram
Tataha ||66||

Gokamam Cha Tato Gatva Tam Pranamya
Mahabalam ||67||

(A, Ra. Yatra Cam. 7 Sa.)

Ityukatva Dushkaram Kartru Tapaha
Sadaskandharaha ||6||

Agamatphalasidhyartham Gokamam Tu
Sahanujaha ||7||

(Adhy Ra 3 Ca. 2 Sa.)

Viprayogenasantapammakruthastvamanindite |

Chitrangadamevamuktva Gokamamamitegamat ||35||

Adyampashupatehe sthanamdarshanadev
Muktidam |
Yatrapapopimanujaha Prapnotyabhayadampadam ||36||
(Mahabharate A. Pa. 297)

Leave a Reply