SHRI KSHETRA GOKARNA MAHABALESHWAR – SHRI MAHABALESHWIR BHAJAN

Jaya Shiv Omkara Swami Bhaja Shiva Omkara

Brahma Vishnu Sadashiva Ardhangi Goura

Hari om Hara Hara Kara Mahadev ||

Ekanana Chaturanana Panchanana Raje

Shiva Panchanana Raje

Hamsasana Garudasana Vrishavahana Saje

Hari om Hara Hara Hara Mahadev ||
Dobhuj Charu Chaturbhuj Dashabhuj Tuma Shobhe
Shiva Dashabhuj Tuma Shobhe
Teeno Lokanirakata Shivajit Roopanirakata
Thribhuvan Jana Mohe
Hari om Hara Kara Hara Mahadev ||
Shwetambara Peetambara Vyaghrambara Angi

Shiva Vyaghrambara Angi

Brahmadika Sanakadika Bhoothadika Sangi

Hari Om Hara Hara Hara Mahadev ||
Akshamala Vanamala Rundamala Dhari

Shiva Rundamala Dhari
Chandana Mrigamada Lepana Dhari Shubhakari

Hari Om Hara Hara Hara Mahadev ||
Karame Madhya Kamandlu Trishula Chakradharita

Shiva Trishula Chakradharita

Sukhakarita Dukhaharata Jagapalanakarita

Hari Om Hara Hara Hara Mahadev ||
Amiyaja Saraswati Parvati Ganga

Shiva Parvati Ganga
Gayatri Ardhanga Savitri Ardhaga

Shiva Gouri Sanga
Hari Om Hara Hara Hara Mahadev ||
Kashime Vishwanatha Virajita Shivananda
Brahmachari

Prabhu Shivananda Brahmachari

Nitauta Bhogaloagavata Nita Uta Darshana Pavata

Mahima Ati Bhari
Hari Om Hara Hara Hara Mahadev ||
Jai Shiva Omkara Bhaja Paravatike Pyara
Swami Upar Jaladhara
Swami Rundanaki Mala
Swami Odhana Mrigashala
Swami Santana Pratishala
Hmanata Shivananda Swami Muktipadapave
Mana Ichchita Phalapave
Hari Om Hara Hara Hara Mahadev ||

Leave a Reply