10) Parvati’s Thousand Names

Shiva was married to Daksha’s daughter Sati. Sati died and was reborn as Parvati, the daughter of

Himalaya and his wife Mena (alternatively, Menaka). Parvati was married to Shiva.

 

In fact, Himalaya and Mena prayed so that they might have the goddess as their daughter. Pleased with their prayers, the goddess arrived before Himalaya and Mena and showed them her divine form. She also promised them that she would be born as their daughter.

 

There were a thousand names of the goddess that Himalaya recited in the course of his prayers (one thousand and eight to be precise). These names are as follows. For convenience, we have reproduced them in groups of ten names each.

(1) Shiva, Uma, Paramashakti, Ananta, Nishkala, Amala, Shanta, Maheshvari, Nitya, Shashvati.

(2) Paramakshara, Achintya, Kevala, Shivatma, Paramatma, Anadi, Avyaya, Shuddha, Devatma,

Sarvaga,

 

(3) Achala, Eka, Anekavibhagastha, Mayatita, Sunirmala, Mahamaheshvari, Satya, Mahadevai, Niranjana, Kashtha.

 

(4) Sarvantarastha, Chitshakti, Atilalasa, Nanda, Sarvvatmika, Vidya, Jyotirupa Amrita, Akshara, Shanti.

 

(5) Sarvvapratishtha, Nivritti, Amritaprada. Vyomamurti, Vyomalaya, Vyomadhara, Achyuta, Amara, Andinidhana, Amogha.

 

(6) Karanatma, Kalakula, Svatahprathamaja, Amritanabhi, Atmasamshraya, Praneshvarapriya, Mata, Mahamahishaghatini, Pranarupa, Pradhana-Purushaeshvari.

 

(7) Sarvvashakti, Kalakara, Jyotsna, Sarvvakaryaniyantri, Sarvvabhuteshvari, Samsarayoni, Sakala, Sarvvashaktisamudbhava, Samsarapota, Durvara.

 

(8) Durnirikshya, Durasada, Pranashakti, Pranavidya, Yogini, Paramakala, Mahavibhuti, Durddharsha, Mulaprakritidsambhava.

 

(9) Anadyanantavitava, Paramaghapakarshini, Svargasthityan Tarakarani, Sudurvvachya, Duratyaya, Shabdayoni, Shabdamayi, Nadakhya, Nadvigraha, Anadi.

 

(10) Avyaktaguna, Mahanada, Sanatani, Akashayoni, Yogastha, Mahayogeshvareshvari, Mahamaya, Sudushpara, Mulaprakriti, Ishvari.

 

(11) Pradhana Purushatita, Pradhana Purushatmika, Purana, Chinmayi, Adi Purusharupini, Bhutantavastha, Kutastha, Maha Purushasamjnita, Janmamrityujaratita, Sarvvashaktisamanvita.

 

(12) Vyapini, Anavachhinna, Pradhananu Praveshinin, Kshetrajnashakti, Avyaktalakshana, Malavarjjita, Anadimayasambinna, Prakritigraha, Mahamayasamutpanna, Tamasi.

 

(13) Pourushi, Dheuva, Vyaktatmika, Krishna, Avyaktatmika, Rrakta, Shukla, Prasutika, Akarya, Karyajanani.

 

(14) Nityaprasavadharmini, SargaPralayanirmukta, Srishtisthityantadharmini, Brahmagarbha, Chaturvimsha, Padmanabha, Achyutatmika, Vaidyuti, Shashvati, Youni.

 

(15) Jaganmata, Ishvarapriya, Sarvvadhara, Maharupa, Sarvvaisharyasamannita, Vishvarupa, Mahagarbha, Vishveshechhanuvartini, Mahlyasi, Brahmayoni.

 

(16) Mahalakshmisamudbhava, Maha Vimana-Madhyastha, Mahanidra, Atmahetuka, Sarvva- Sadharani, Sukshma, Avidya, Paramarthiki, Anantarupa, Anantastha.

 

(17) Purushamohini, Devi, Anekakarasamsthana, Kalatrayavivarjita, Brahmajanma, Harimurti, Brahmakhya, Brahmavishnu-Shivatmika, Brahmeshavishnujanani, Brahmasamshraya.

 

(18) Vyakta, Prathamaja, Brahmi, Mahati, Brahmarupini. Vairagyaishvaryadharmatma. Brahmamurti, Hridisthita, Apamyoni, Svayambhuti.

 

(19) Manasi, Tattvasambhava, Ishvarani, Sarvvani, Shankararddhasharirini, Bhavani, Rudrani, Mahalakshmi, Ambika, Maheshvara-Samutpanna.

 

(20) Bhuktimuktifalaprada, Sarvveshvari, Sarvvavandya, Nitamuditamanasa, Brahmendro- Pendranmita,  Shankarechhanuvartini,  Ishvararddhasanagata,  Maheshvarapativrata, Sakridvibhata, Sarvvartisamudraparishoshini.

 

(21) Parvati, Himavatputri, Paramanadadyini, Gunadhya, Yogaja, Yogya, Jnanamurti, Vikashini, Savitri, Kamala.

 

(22)  Lakshmi,  Sri,  Anantavakshahsthalasthita,  Sarojanilaya,  Ganga,  Yoganidra,  Asurardini

Sarasvati, Sarvvavidya, Jagajjveyashtha.

 

(23) Sumangala, Vagdevi Varada, Avachya Kirti, Sarvvarthasadhika, Yogishvari, Brahmavidya, Mahavidya, Sushobhana.

 

(24)   Guhyavidya,   Atmavidya,   Dharmavidya,Atmabhavita,   Svaha,   Vishvambhara,   Siddhi, Svadha, Medha, Dhriti.

 

(25) Shruti, Niti, Suniti, Sukriti, Madhavi, Naravahini, Pujya, Vibhavati, Soumya, Bhogini.

 

(26) Bhogashayini, Shobha, Vamshakari, Lola, Manini, Paramaeshthini, Trailokyasundari, Ramaya, Sundari, Kamacharini.

 

(27) Mahanubhava, Sattvastha, Mahamahisha-Mardini, Padmamala, Papahara, Vichitramaukutangada, Kanta, Chitramabaradhara, Divyabharana-Bhushita.

 

(28) Hamsakhya, Vyomanilaya, Jagasrishtivivarddhini, Niyantri, Yantramadhyastha, Nandini, Bhadrakalika, Adityavarna, Koumari.

 

(29) Mayuravaravahana, Vrishasanagata, Gouri, Mahakali, Surarchita, Aditi, Niyata, Roudri, Padmagarbhavivahana.

 

(30) Virupakshi, Lelihana, Mahasuravinashini, Mahafala, Anavadyangi, Kamarupa, Vibhavari, Koushiki, Vichitraratnamukuta, Pranatarti-Prabhanjani.

 

(31)    Karshani,    Ratri,    Tridashartivinashini,    Vahurupa,    Virupa,    Surupa,    Rupavarjita, Bhaktartishamani, Bhavya, Bhavatapavinashini.

 

(32) Nirguna,  Nityavibhava,  Nihsara,  Nirapatrapa,  Tapasvini,  Samagiti,  Bhavankanilayalaya, Diksha, Vidyadhari, Dipta.

 

(33)  Manendrarinipatini,  Sarvvatishayini,   Vidya,  Sarvvasiddhipradyini,  Sarvveshvarapriya, Tarkshi, Samudrantaravasini, Akalanka, Niradhara.

 

(34) Nityashiddha, Niramaya, Kamadhenu, Vrihadgarbha, Dhimati, Mohanashini, Nihsankalpa, Niratanka, Vinaya.

 

(35)   Vinayapriya,   Jvalamalasahasradhya,   Devadevi,   Manomayi,   Mahabhagavati,   Bhaga, Vasudevasamudbhava, Mahendrapendrabhagini.

 

(36) Bhaktigamya, Paravara, Jnanajneya, Jaratita, Vedantavishaya, Gati, Dakshaina, Dahana, Danta, Sarvvabhutanamaskrita.

 

(37)    Yoganmaya,    Vibhagajna,    Mahamoha,    Gariyasi,    Sandhya,    Brahmavidyashraya, Vijankurasamudhbuti, Mahashakti, Mahamati, Kshanti.

 

(38)     Prajna,     Chiti,     Samvit,     Mahabhogindra-Shayini,     Vikriti,     Shankari,     Shanti, Ganagandharvasevita, Vaishvanari, Mahashala.

 

(39)  Devasena,  Guhapriya,  Maharatri,  Shivananda,  Shachi,  Duhsvapnanashini,  Ijya,  Pujya, Jagaddhatri, Durvineya.

 

(40) Surpini, Guhalvika, Gunotpatti, Mahapitha, Marutsuta, Havyavahantaragadi, Havyavahasa- Mudhbhava, Jagadyoni, Jaganmata, Janmamrityujaratiga.

 

(41)    Vuddhi,    Mahavuddhimati,    Purushantaravasini,    Tarasvini,    Samadhistha,    Trinetra, Divisamsthita, Sarvvendriyamanomata, Sarvvabhutahridisthita, Samsaratarini.

 

(42)   Sattvashuddhikari,   Shuddhi,   Malatrayavinashini,   Jagatpriya,   Jaganmurti,   Trimurti, Amritashraya, Nirashraya, Nirahara, Nirankushapododbhava.

 

(43) Surupa, Bhavini, Harini, Prabha, Unmilani, Sarvasaha, Sarvvapratyayasakshini, Susoumya, Chandravadana, Tandavasaktamanasa.

 

(44)   Sativashuddhikari,   Shuddhi,   Malatrayavinashini,   Jagatpriya,   Jaganmurti,   Trimurti, Amritashya, Nirashraya, Nirahara, Nirankushapadodbhava.

 

(45)       Chakrahasta,       Viochitrangi,       Sragvini,       Padmadharini,       Paravaravidhanajna, Mahapuushapurvaja, Vishveshvarapriya, Vidyut, Vidyujjihva, Jitashrama.

 

(46)      Vidyamayi,       Sahasrakshi,       Sahasravadanatmaja,       Sahasrarashmi,       Sattvastha, Maheshvarapadashraya, Kshalini, Mrinmayi, Vyapta, Padmavodhika.

 

(47)  Taijasi,  Mahamayashraya,  Manya,  Mahadevamanaorama,  Vyomalakshmi,  Simharatha, Chekitana, Amitaprabha, Vireshvari, Vimanastha.

 

(48) Vishoka, Shokanashini, Anahata, Kundalini, Nalini, Padmabhasini, Sadananda, Sadakriti, Vagdevata, Sarvvabhutashrayasthita.

 

(49)      Brahmakala,      Vishnushivagraja,      Paragati,      Kshobhika,      Bandhika,      Bhedya, Bhedabhedavivarjita, Kalalita, Kalarani.

 

(50)    BrahmaSri,     Brahmahridaya,    Vyomashakti,    Kriyashakti,    Jamashakti,    Abhinna, Bhinnasamsthana, Vashini, Vamshakarini, Guhyashakti.

 

(51) Gunatita, Sarvada, Sarvatomukhi, Bhagini, Bhagavatpatni, Sakala, Kalakarini, Sarvvavit, Sarvvatobhadra.

 

(52)  Guhyatita,  Guharani,  Prakriya,  Yogamata,  Ganga,  Vishveshareshvari,  Kapila,  Akapila, Kanta, Kamalabha.

 

(53)       Kalantara,       Punya,       Pushkarini,       Bhoktri,       Puranadarapurahsara,       Poshani, Paramaishvaryabhutida, Bhutibhushana, Panchabrahmasamutpatti.

 

(54)    Paramarthavigraha,    Dharmodaya,    Bhanumati,    Yogijneya,    Manojava,    Manorama, Manoraska, Tapasi, Vadarupini, Vedashakti.

 

(55)  Vedamata,  Vedavidyaprakashini,  Yogeshvareshvari,  Mata,  Mahashakti,  Manomayi,  , Viyanmurti, Vidyunmala, Vihayasi.

 

(56)     Kinnari,     Surabhi,     Vidya,     Nandini,     Nandivallabha,     Bharatai,     Paramananda, Paraparavibhedika, Sarvvapraharanopeta, Kamya.

 

(57)  Kameshvareshvari,   Achintya,  Anantavibhava,   Bhulekha,   Kanakaprabha,   Kushmandi, Dhanaratnadhya, Sugandha, Gandhadayini, Trivikramapadodbhuta.

 

(58)  Dhanushpani,  Shivodaya,  Sudurlabla,  Dhanadhyaksha,  Dhanya,  Pingalalochana,  Shanti, Prabhavati, Dipti, Pankajayatalochana.

 

(59)  Adya,  Hritamalodbhuta,  Gomata,  Ranapriya,  Satkriya,  Girisha,  Shuddhi,  Nityapushta, Nirantara, Durga.

 

(60) Katyayani, Chandi, Charichitanga, Suvigraha, Hiranyavarna, Jagati, Jagadyantrapravartika, Sarada, Mandaradrinivasa, Svarnamalini.

 

(61) Ratnamala, Ratnagarbha, Pushti, Vishvapramathini, Padmanana, Padmanibha, Nityatushta, Amritodbhava, Dhunvati, Dushprakampa.

 

(62)  Suryamata,  Drishadvati,  Mahendrabhagini,  Soumya,  Varenya,   Varadayika,  Kalyani, Kamalavasa, Panchachuda, Varaprada.

 

(63)    Vachya,    Amareshvari,    Vandhya,    Durjjaya,    Duratikrama,    Kalaratri,    Mahabega, Virabhadrapriya, Hita, Bhadrakali.

 

(64)    Jaganmata,    Bhaktamangaladayini,    Karala,    Pingalakara,    Kamabheda,    Mahasvana, Yashasvini, Yashoda, Shadadhvaparivartika, Shankhini.

 

(65)  Padmini,  Sankhya,  Samkhyayogapravartika,  Chaitra,  Samvatsararuda,  Jagatsampuranai, Indraja, Shumbhari, Khechari, Khastha.

 

(66)      Kamburgriva,      Kalipriya,      Khagadhvaja,      Khagaruda,      Varahai,      Pugamalini, Aishvaryapadmanilaya, Virakta, Garudasana, Jayanti.

 

(67) Hridguhagamya, Shankareshtaganagrani, Samyastha, Sankalpasiddha, Sarvvavijnandayini, Kalikalkavihantrui, Guhyanpanishaduttama, Nishtha, Drishti.

 

(68) Smriti, Vyapi, Pushti, Tushti, Kriyavati, Vishvamareshvasreshana, Bhukti, Mukti, Shiva, Amrita.

 

(69)  Lohitasarpamala,  Bhisani,  Naramalini,  Anantashayana,  Ananta,  Naranarayanodbhava, Nrisimhi, Daityamathini, Shankachakragadadhara, Ambika.

 

(70)       Sankarshanasamutpatti,       Padasamshrava,       Mahajvala,       Mahabhuti,       Sumurti, Sarvvakamadhuka, Suprabha, Sustani, Souri, Dharmakamarthamokshada.

 

(71)  Bhrumadhyanilaya,  Purva,  PuranaPurusharani,  Mahavibhutida,  Madhya,  Sarojanayana, Sama, Anadya, Nilotpaladalaprabha, Asthadashabhuja.

 

(72) Sarvvashaktyasanaruda, Dharmadharmavivarjita, Vairagyajnananirata, Niraloka, Nirindriya, Vichitragahanadhara, Shvashvatasthanavasini, Sthaneshvari, Nirananda, Trishulavaradharini.

 

(73)   Asheshadevatamurti,   Devatavaradevata,   Ganambika,   Giriputri,   Nishumbhavinipatini, Avarna, Varnarahita, Trivarna, Jivasambhava, Anantavarna.

 

(74) Ananyastha, Shankari, Shantamanasa, Agotra, Gomati, Goptri, Guhyarupa, Gunottara, Go, Gih.

 

(75)   Govyapriya,   Gouni,   Ganeshvaranamaskrita,   Satyabhama,   Satyasandha,   Trisandhya, Sandhivarjita, Sarvvavadashraya, Samkhya, Samkhyayogasamudbhava.

 

(76)    Asamkhyeya,    Apramaeyakhya,    Shunya,    Suddakulodbhava,    Vindunadasamutpatti, Shambhuvasa, Shashiprabha, Pishanga, Bhedarahita, Manojna.

 

(77)  Madhusudani,  MahaSri,  Srisamutapatti,  Tamohparepratishthita,  Tritattvamata,  Trividha, Susukshmapadasamshraya, Shantyatita, Malatita, Nirvikara.

 

(78)        Nirashraya,        Shivakhya,        Chittanilaya,        Kashyapai,        Shivajnanasvarupini, Daityadanavanirmukhi, Kalakarnika, Shastrayoni, Kriyamurti, Chatruvargapradarshika.

 

(79) Narayani, Narodbhuti, Koumudi, Lingadharini, Karmuki, Kalita, Bhava, Paravaravibhutida, Vadava, Pararddhajatamahima.

 

(80)  Vamalochana,  Subhadra,  Devaki,  Sita,  Manasvini,  Vedavedangaparaga,  Manyumata, Mahamanyusamundbhava, Amanyu, Amritasvada.

 

(81)  Puruhuta,  Purushatuta,  Ashouchya,  Bhinnavishaya,  Hiranyarajatapriya,  Hiranyarajani, Haimi, Hemabharanabhushita, Vibhrajamana, Durjneya.

 

(82)  Jyotishtomafalaprada,  Mahnidrasamudbhyuti,  Anidra,  Satyadevata,  Dirgha,  Kakudmini, Hridya, Shantida, Shantivarddhini, Lakshyadishaktijanani.

 

(83)     Shaktichakrapravartika,     Trishaktijanani,     Janya,     Shadurmiparivarjita,     Sudhama, Karmakarani, Yugantadahanatmika, Sankarshini, Jagaddhatri, Kamayoni.

 

(84)  Kiritini,  Aindri,  Trailokyanamita,  Vaishnavi,  Paramaeshvari,  Pradyumnadayita,  Datri, Yugamadrishti, Trilochana, Madotkata.

 

(85) Hamsagati, Prachanda, Chandavikrama, Vrishavesha, Vishyanmatra, Vindhyaparvatavasini, Himavanmerunilaya, Kailasagirivasini, Chanurahantritanaya, Nitijna.

 

(86) Kamarupini, Vedavedya, Vratasnata, Brahmashailanivasini, Virabhadrapraja, Vira, Siddha, Mahakamasamudbhava, Vidyanadharanirakriti.

 

(87) Apyayani, Haranti, Pavani, Poshani, Kala, Matrika, Manmathodbhuta, Varija, Vahanapriya, Sudha.

 

(88)  Karishini,  Vani,  Vinavadanatatpara,  Sevita,  Sevika,  Sevya,  Garudatmati,  Arundhati, Hiranyakshi.

 

(89) Mrigakshi, Manadayini, Vasuprada, Vasumati, Vasudhara, Vasundhara, Dharadhara, Vararoha, Characharasahsrada, Srifala.

 

(90) Srimati, Srisha, Srinivasa, Shivapriya, Sridhari, Srikari, Kalya, Sridhararddhasharirini, Anantadrishti, Akshudra.

 

(91) Dhatrisha, Dhanadapriya, Daityasamuhaniyantri, Simhika, Simhavahana, Suvarchala, Sushroni, Sukirti, Chhinnasamshaya, Rasajna.

 

(92) Rasada, Rama, Lelihana, Amritasrava, Nityodita, Svayamjyotih, Utsuka, Mritajivani, Vajratunda, Vajrajihva.

 

(93) Mangalya, Mangala, Mala, Nirmala, Malaharini, Gandharvi, Garudai, Chandri, Kambalashvatarapriya, Soudamini.

 

(94) Janananda, Bhrikutikutilanana, Karnikarakara, Kakshya, Kamsapranapaharini, Yugandhara, Yugavarta, Trisandhya, Harshavardhini, Pratyakshadevata.

 

(95) Divya, Divyagandhathivasana, Shakrasanagata, Shakri, Sadhya, Charusharasana, Ishta, Vishishta, Shishteshta, Shishtashishtaprapujita.

 

(96) Shatarupa, Shatavarta, Vinata, Surabhi, Sura, Surendramata, Sudyumna, Sushumna, Suryasamsthita, Samiksha.

 

(97) Satpratishtha, Nivritti, Jnanaparaga, Dharmashastrarthakushala, Dharmajna, Dharmavahana, Dharmadharmavinirmatri, Dharmikamangalaprada, Dharmamayi, Dharmashakti.

 

(98) Vidharma, Vishvadharmini, Dharmantara, Dharmamayi, Dharmapurva, Dhanavaha, Dharmopadeshtri, Dharmaksha, Dharmagamya, Dharadhara.

 

(100) Mahadevaikasakshini, Sadashiva, Vishaynmurti, Vedamurti, Amurtika, Paramaeshvari, Shobha, Vishala, Prasannavadana, Hrishtatma.

 

This completes the list of the one thousand names given to the goddess. Although Himalaya had used on thousand and eight names in the course of his prayers, ten of these names are missing in the list. You will also have noticed that a few of the names occur more than once.

Leave a Reply