28) Shiva’s Incarnations

Most Puranas only mention Vishnu’s incarnations (avataras). The Kurma Purana is one of the great ones which mentions Shiva’s incarnations.

In each Kali Yuga, Shiva has had an incarnation. The names of these incarnations are as follows. (1) Shveta. (2) Sutara. (3) Madana. (4) Suhotra. (5) Kankana. (6) Lokakshi.                          (7)

Jaigishavya. (8) Dadhivaha. (9) Rishabha. (10) Bhrigu. (11) Ugra. (12) Atri. (13) Bali. (14) Goutama. (15) Vedashirsha. (16) Gokarna. (17) Shikhandaka. (18) Jatamali.          (19) Attahasa. (20) Daruka. (21) Langali. (22) Mahavama. (23) Muni. (24) Shuli.           (25) Pindamunishvara. (26) Sahishnu. (27) Somasharma. (28) Nakulishvara.

Leave a Reply Cancel reply