SHRI KSHETRA GOKARNA MAHABALESHWAR – SHRI MAHABMESHWARASHTAKAM

Shrimanmahabalavibho Pranamami Nityam

Kamam Dvishanpur Ripo Bhuvi Goshrutou Yat

Dhyamnam Nidhe Tvamakarorvasatirmahesha

Kshetraya Martya Nivayasya Sato Vibhooman||l||
Rudradavapya Bhavataha Paramatmalingam

Kailasato Dashamukho Niragetsalankam

Shnitvam N i vrittamatlia Tadbhuvi Vighnarajaha

Sansthapanamcha Kritavanniyatebhuvosyaha ||2||
Lingatmakashcha Bhajatam Mahadevasam Tvam

Bhangaya Bhasi Bhuvi Vishurta Goshrutisthaha

Yamgayati Shrutiroopeeshwara Vishwaroopam

Tvam Geyapunyacharitam Sharanam Prapadhye ||3||

Ksheerondadhou Divishadasamabheepsamanatha

Marayano Muniripurbhagavan Sashete

Teera Param Lavanavarinighamarinatvam

Gourish Datumapisham Vasateeti Manye ||4||
Twamekameva Bhagavan Jagatosya Srishtou

Brahmoti Samsthita Kritou Bhagavanmukundaha

Samharato Hara Iti Pravadanti Sujnaha

Tasmanmahabala Namaha Puraroopinam Twam ||5||

Bhagosi Devi Bhajatamupavargahetuhu

Vargatrayasya Cha Nidhanamumapate Twam

Sargadiheturapi Yasya Kataksha Mokshaha

Margamprasannaya Mahabala Manasamnaha ||6||

Bhootadhipaya Bhajatam Bhayabheetihantre

Vidyadhipaya Vidusham Nijadhamadatre

Sarvadhipaya Shiva te Pranata Madeeyam

Nitym Mahabala Vishastvamalam Sukhamnaha ||7||

Unmatta Kama Matahanam pramatadhinatham

Janmdinashakarane Paraman Nidhanam

Chinmatrammeka Mamalamcha Mahabalesham

Hrinmatravedhyananavedhyamaham Prapadhye ||8||

Kashtam harashuharasarvamarishta jatam

Tushtastvabheeshtamapi yachabhavashtakena

Bhrashtam punatsava padambhujavasyto mam

Ishtapramodhara Mahabala te namostru ||9|
Compiler: Kavi jamadagnim ***

Leave a Reply